Naar de hoofdinhoud
Algemene voorwaarden
Meer dan een week geleden bijgewerkt

I. Algemene voorwaarden voor de 4HP Producten

1. Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op alle contractuele relaties die gesloten worden tussen enerzijds de naamloze vennootschap 4 HEALTHY PETS NV/SA met vennootschapszetel in de Spinnerijstraat 101/0023, 8500 Kortrijk en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0550.614.263 (met inbegrip van haar zuster- en dochtermaatschappijen, hierna omschreven als “4HP”) en de consumerende entiteiten (de “Klant”) anderzijds, ongeacht de wettelijke aard (bv. natuurlijk persoon, wettelijke entiteit, groepering of personen) van die laatste en ongeacht hun geografische locatie, en dit met betrekking tot de producten van 4HP. Enige referentie naar de producten (of het product) is een referentie naar de voeding en accessoires voor huisdieren zoals weergegeven op de website.

De Klant die de producten van 4HP via de website www.edgardcooper.com (de “Website”) besteld heeft of de Website gebruikt heeft op een manier die verenigbaar zou zijn met het toepassingsgebied van onderhavige algemene voorwaarden, wordt geacht onderhavige Algemene voorwaarden gelezen, ontvangen en aanvaard te hebben. Onderhavige Algemene voorwaarden maken het contractueel kader uit en maken bijgevolg deel uit van de contractuele relatie tussen 4HP en haar Klant (“de Contractuele relatie”). Zonder afbreuk te doen aan de Algemene voorwaarden en andere bepalingen vermeld op de Website die louter verwijzen naar het gebruik van de Website, zal de Contractuele relatie normaliter starten op het moment dat 4HP ingestemd heeft met de verzending van een door de Klant geplaatste bestelling van producten.

De Klant ontvangt, nadat er een bestelling via de Website geplaatst werd, een bevestiging van deze bestelling per e-mail. Deze bevestiging is geen aanvaarding van de bestelling, maar louter ter informatie voor de Klant en geldt enkel als bevestiging van de ontvangst van de bestelling door 4HP.

4HP heeft het recht om enige gebruikersaccount(en) op de Website of enige Klant on hold te zetten en alle uitgaande leveringen tegen te houden, wanneer 4HP kennis zou nemen van of gegronde redenen zou hebben om te geloven dat er sprake is van enig misbruik of onrechtvaardig gebruik van de Website door de Klant.

4HP behoudt het recht voor om bestellingen op eigen initiatief te weigeren. 4HP heeft het recht om, indien zij dit noodzakelijk of gewenst acht, derde partijen met akkoord hiervoor in te schakelen voor de correcte uitvoering van enige Contractuele relatie en om de kosten van dergelijke verbintenis tussen derden en 4HP aan de Klant door te rekenen.

4HP behoudt het recht voor om haar Algemene voorwaarden aan te passen. Indien een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden niet-afdwingbaar of tegenstrijdig aan een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal deze de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In zulk geval zal de niet-afdwingbare of tegenstrijdige bepaling vervangen worden door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij het economische doel van de initiële bepaling.

De Klant verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van onderstaande Algemene voorwaarden en aanvaardt de inhoud ervan volledig en zonder enig voorbehoud. Het gebruik van de Website of het plaatsen van een bestelling impliceert op zich de aanvaarding van de hieronder beschreven Algemene voorwaarden.

Behoudens expliciet andersluidend akkoord, zullen deze Algemene voorwaarden in het geval van enige tegenstrijdigheid tussen de tekst van onderhavige Algemene voorwaarden en de tekst van de algemene voorwaarden van de Klant (indien van toepassing) steeds doorslaggevend zijn (ongeacht het format waarin deze aan 4HP overgemaakt werden). Enige overeenkomst tussen de Klant en 4HP die afwijkt van een of meer bepalingen van onderhavige Algemene voorwaarden, zal enkel de bepaling of de bepalingen vervangen waarvan ze afwijken, zodat de andere bepalingen volledig van toepassing blijven. De Engelse versie van de tekst van onderhavige Algemene voorwaarden zal steeds voorrang hebben over onderhavige en andere vertalingen van de Algemene voorwaarden.

2. Prijsstelling

Alle prijzen op de Website zijn inclusief btw. De prijzen zijn exclusief transportkosten, behalve wanneer de bestelling van de Klant meer dan 20,00 EUR (inclusief btw) bedraagt en enkel indien het leveringsadres van de Klant in België, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg ligt.

De prijzen liggen vast en blijven hetzelfde gedurende de geldigheidsperiode vermeld in de aanvaarding van de bestelling. De prijzen zijn onderhevig aan schommelingen te wijten aan omstandigheden buiten de wil van 4HP (bijvoorbeeld zoals schommelingen in het btw-tarief, bijzondere belastingcorrecties).

3. Proefpakketten

4HP biedt nieuwe Klanten van tijd tot tijd proefpakketten aan (zoals proevertjes voor katten en honden) indien ze nieuwe gebruikers van de Website zijn, zonder enige bestelgeschiedenis. Klanten die reeds geregistreerde gebruikers zijn komen niet in aanmerking voor dergelijk kennismakingspakket, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De verwoording “reeds geregistreerd” verwijst naar enige combinatie van: (i) een Klant met een gebruikersaccount op de Website, (ii) een houd(st)er van een krediet- of debetkaart, (iii) een leveringsadres, (iv) een adres van een kaarthouder, of (v) een huishouden dat reeds de Website gebruikt heeft. Dergelijke proefpakketten zijn beperkt tot één hond en/of één kat, tenzij anders overeengekomen. 4HP heeft het recht om op eigen initiatief deze proefpakketten aan haar Klanten te schenken.

4. Herroepingsrecht voor de Klant

Indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet in het kader van een beroep of zaak handelt, heeft hij of zij, in overeenstemming met artikel VI 47 van het Belgische Wetboek van Economisch Recht (“WER”), het recht om de Contractuele relatie met 4HP te herroepen en dit binnen een herroepingsperiode van 14 dagen die aanvang neemt op de dag volgend op de dag waarop de Klant de producten ontvangen heeft, zonder hier evenwel redenen voor te moeten geven. Binnen deze eerste termijn van 14 dagen moet de Klant dus melding maken van de wens om product(en) te retourneren. Zodra deze melding gemaakt is start er een nieuwe termijn van 14 dagen, binnen deze tweede termijn moet de Klant de goederen terugzenden.

Tijdens deze eerste herroepingsperiode van 14 dagen, zal de Klant de producten en de verpakking in kwestie met de grootste zorg behandelen. Hij of zij zal het product in kwestie enkel uitpakken in zoverre nodig om te beoordelen of hij of zij het product wenst te houden. Indien de Klant het herroepingsrecht uitoefent, zal de Klant de producten in kwestie met alle bijbehorende accessoires en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de oorspronkelijke staat en verpakking aan 4HP terugbezorgen, in overeenstemming met de door 4HP voorziene redelijke en duidelijke instructies. De Klant kan haar/zijn herroepingsrecht niet uitoefenen voor bederfelijke producten waarvan de vervaldatum reeds verstreken is. Ook vervalt het herroepingsrecht indien de goederen geopend zijn geweest, dit betekent dat enkel ongeopende producten in aanmerking komen voor een retour.

Voor het einde van bovenvermelde herroepingsperiode van 14 dagen, stelt de Klant eenduidig 4HP in kennis van zijn of haar beslissing om de Contractuele relatie te herroepen, we adviseren dit te doen aan de hand van het standaard formulier: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf (in het Nederlands).

In het geval van dergelijke herroeping waarbij de Klant de goederen terug wenst te sturen, dient de Klant een retourlabel via onze klantendienst aan te vragen. Dit kan op verschillende manieren en de Klant is vrij in de keuze waarop het herroepingsrecht wordt meegedeeld, zoals het zenden van een brief aan ons adres, door ons te contacteren via de chatfunctie op de website of door een e-mail te zenden aan help@edgardcooper.com.

Indien bovenvermelde voorwaarden vervuld werden, heeft de Klant recht op een terugbetaling van het door de Klant betaalde bedrag voor de producten en verzendkosten. Voor de retour wordt een kost aangerekend van €4,99, die afgetrokken wordt van het terug te betalen bedrag. Binnen de 14 dagen na ontvangst van de retourzending zal het bedrag teruggestort worden of op een vroeger moment, namelijk als de Klant kan aantonen dat hij of zij de producten teruggestuurd heeft (bv. aan de hand van een traceerlink).

Indien de terugzending niet aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, zal de Klant alle directe kosten (bv. verzendkosten) voor de retour van de producten dragen. Het door de Klant betaalde bedrag voor de producten kan dan enkel terugbetaald worden indien er een retourbewijs (bv. een traceerlink) voorgelegd kan worden.

Indien de verkeerde producten teruggestuurd worden (bv. producten die niet via onze webshop besteld werden), zijn de directe kosten voor de terugzending, zelfs met een door onze klantendienst (help@edgardcooper.com) voorzien retourlabel, voor de Klant. De kosten die gemaakt dienen te worden om de foute producten terug naar de Klant te verzenden, zijn voor de rekening van de Klant. Indien de verkeerde producten teruggestuurd werden, zullen ze door 4HP niet terugbetaald worden.

De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die zou resulteren uit de manier waarop de producten behandeld werden, namelijk op een manier die niet nodig was om louter de aard, de kenmerken en de werking van de goederen te beoordelen. Indien een product dus beschadigd of onvolledig geretourneerd wordt, kan de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn.

4HP vergoedt de Klant via dezelfde betaalmethode als deze waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie uitgevoerd heeft, tenzij de Klant en 4HP dit uitdrukkelijk anders overeenkomen.

5. Annulering, opschorting en ontbinding

Indien de Klant, na de herroepingsperiode, alsnog een bestelling wenst te annuleren, en 4HP hiermee instemt, zal 25% van de prijs (exclusief btw) als annuleringskosten aangerekend worden. 4HP behoudt zich het recht voor om de volledige vergoeding voor de gemaakte kosten te eisen.

4HP heeft het recht haar verplichtingen op te schorten indien:

· de Klant zijn verplichtingen onder de overeenkomst niet vervult of er een gegronde reden is om dit te vermoeden.

· de Klant sterft, failliet gaat of het voorwerp uitmaakt van een insolventieprocedure.

4HP kan de Contractuele relatie ontbinden indien er omstandigheden ontstaan die van dergelijke aard zijn dat de naleving van de Contractuele relatie onmogelijk is of niet meer gevraagd kan worden in overeenstemming met de standaarden van redelijk en eerlijkheid.

6. Conformiteit, garantie en vergoeding

4HP streeft ernaar om de beste producten zoals aangeduid in de bestelling van de Klant te leveren, d.w.z. producten die overeenkomen met een redelijke bruikbaarheid/degelijkheid en alle wettelijke/reglementaire voorschriften. De wettelijke garantie van 2 jaar is hier van toepassing.

Behalve bij poging tot of ernstig wangedrag of nalatigheid namens 4HP, is enige aansprakelijkheid van 4HP voor enige inbreuk op het contract expliciet uitgesloten. 4HP zal in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor indirect verlies (zoals het verlies van inkomsten, opportuniteiten …). De algemene aansprakelijkheid is financieel beperkt tot het totaalbedrag dat op de facturen van de producten in kwestie vermeld staat. 4HP garandeert niet de kwaliteit van de producten die opzettelijk of wegens nalatigheid door de Klant beschadigd werden, of die niet volgens de instructies gebruikt werden. De Klant is verplicht om 4HP te vergoeden voor alle vorderingen door derden (inclusief de overheid) en is aansprakelijk voor alle kosten die zijn/haar nalatigheid met zich zou meebrengen.

7. Levering

De klant zal duidelijk zijn of haar leveringsadres of dat van zijn of haar vertegenwoordiger op voorhand kenbaar maken, en dit in overeenstemming met de instructies vermeld op de Website. De Klant is verplicht om de levering van geleverde producten te aanvaarden op het moment dat deze op het door hem of haar opgegeven adres geleverd worden of op het moment dat de producten voor hem of haar beschikbaar zijn in overeenstemming met de Contractuele relatie. Alle informatie die de Klant aan 4HP bezorgt, zoals de informatie behorende tot de bestelling, is bindend.

De levering van producten gebeurt zolang de voorraad strekt. Indien de voorraad uitgeput is, zal 4HP de Klant hierover informeren. Er dient nooit een vergoeding betaald te worden omdat de voorraad uitgeput is. 4HP zal steeds een verwachte levertijd vermelden, rekening houdend met de gekende omstandigheden. Een laattijdige levering geeft in geen geval recht op enige vergoeding, boete of annulering van de bestelling of de Contractuele relatie.

Tenzij anders overeengekomen, ligt het risico van levering voor volledige of gedeeltelijke schade en/of volledig of gedeeltelijk verlies slechts bij 4HP tot aan het moment van ontvangst door de Klant of zijn/haar vertegenwoordiger. Bij levering van foute producten zal 4HP de product- en transportkosten dragen indien deze foute producten binnen de herroepingsperiode van 14 dagen door de Klant teruggestuurd en door 4HP ontvangen werden.

8. De betaling

Tenzij anders overeengekomen, moeten alle betalingen uitgevoerd worden alvorens de producten naar de Klant verstuurd zullen worden. De Klant kan enkel na voorafbetaling zijn of haar rechten inroepen. De Klant heeft een verplichting om onmiddellijk 4HP in kennis te stellen wanneer er foute betaalgegevens overgemaakt werden.

Laattijdige betaling van een factuur zal ertoe leiden dat alle vorderingen die 4HP op de Klant heeft onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar worden.

4HP heeft een eigendomsvoorbehoud tot aan het moment van betaling door de Klant van alle producten, leveringen, diensten of activiteiten die onder de Contractuele relatie uitgevoerd dienen te worden (met inbegrip van alle interesten en kosten).

De Klant is verplicht om zijn/haar volledige medewerking te verlenen teneinde 4HP de opportuniteit te geven om de producten terug naar hem of haar te sturen en om de producten voorzichtig en voldoende herkenbaar te houden als zijnde de eigendom van 4HP.

9. Privacy en gegevensbescherming

Bij de aanmaak van een gebruikersaccount worden de persoonlijke gegevens van de Klant verzamelend in het klantenbestand van 4 Healthy Pets. De ontvangen persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor intern klantenbeheer zoals de uitvoering van een bestelling. De persoonlijke gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan andere organisaties doorgegeven.

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, worden door 4 Healthy Pets nageleefd. De Klanten hebben het recht om hun persoonlijke gegevens te kennen, te schrappen, te verbeteren, te protesteren of te raadplegen.

10. Toepasbare wet en geschillenbeslechting

De Contractuele relatie valt onder het Belgisch recht.

Bij ontvangst van de producten is de Klant verplicht om deze onmiddellijk te controleren. Een klacht omwille van een fout product dient eerst aan 4HP op een duidelijke en schriftelijke manier gecommuniceerd te worden in een e-mail (met ontvangstbevestiging) of via een aangetekend schrijven. 4HP tracht hierop een antwoord te formuleren binnen een periode van vijftien werkdagen, met ingang op de datum van ontvangst van zulke klacht. Indien 4HP hiervoor meer tijd nodig heeft, zal deze laatste de Klant in kennis stellen van deze latere datum. Indien de Klant en 4 Healthy Pets niet tot een minnelijke oplossing komen en er een geschil ontstaat, dan zullen enkel de rechtbanken van Kortrijk (België) de volledige bevoegdheid hebben – tenzij een dwingende wettelijke bepaling uitdrukkelijk een andere rechtbank aanstelt.

II. Bijzondere algemene voorwaarden van het loyaliteitsprogramma. Laatste update: oktober 2019

1. Aanvaarding van onze Algemene voorwaarden

Uw bezoek aan de website en de webshop op deze website www.edgardcooper.com (de webshop en de website worden hiernaar samen de “Website” genoemd), en het bekijken, openen of op enige andere manier gebruiken van de diensten of informatie die op deze Website aangemaakt, verzameld, samengesteld of ingevoerd werden, impliceert uw akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden inzake het gebruik van de Website. Indien u niet aan onze Algemene Voorwaarden gebonden wil zijn, dient u onze Website niet te bezoeken of te openen, of op enige andere manier de diensten van de Website te gebruiken. De Algemene Voorwaarden maken een wettelijk bindende overeenkomst uit tussen u, elke gebruiker van de Website enerzijds, en Edgard & Cooper anderzijds. Uw gebruik van de Website zal uw akkoord met onderhavige Algemene Voorwaarden uitmaken. Edgard & Cooper kan onderhavige Algemene Voorwaarden en andere op de Website vermelde beleidslijnen van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we onderhavige Algemene Voorwaarden wijzigen, zullen we de “Laatste update” lijn bovenaan bijwerken en zo de maand en het jaar van de toepasbare Algemene Voorwaarden melden. De huidige versie van de Algemene Voorwaarden is de versie van oktober 2019, het is de eerste versie die van toepassing zal zijn tot er een nieuwe versie gepubliceerd wordt.

2. Werking, lidmaatschap en criteria van het Programma

Via het loyaliteitsprogramma beloont Edgard & Cooper de Klant zijn/haar loyaliteit voor het kopen van producten van Edgard & Cooper door allerhande commerciële acties te initiëren (het “Programma”). Een aankoop zal pas onder het Programma vallen wanneer de Klant op het moment van een bepaalde aankoop via de Website zich met zijn of haar account voor het Programma geregistreerd heeft. De Klant die deel uitmaakt van het Programma kan zogenaamd “Aaitjes” (of “punten”) verdienen en bepaalde niveaus van het Programma bereiken door deelnemende producten aan te kopen en/of mee te doen aan bepaalde andere acties van het Programma zoals duidelijk vermeld op de Website. Zodra een Klant een bepaald niveau van het Programma bereikt en/of een bepaald aantal punten verdiend heeft, kan de Klant in aanmerking komen voor bepaalde voordelen en beloningen die aan dit niveau van het Programma verbonden zijn. Edgard & Cooper is vrij om de specifieke voordelen van het Programma van tijd tot tijd te veranderen en alle beloningen worden op beperkte basis aangeboden, zoals vermeld in de uitleg van het Programma, en kunnen niet met andere promoties of acties gecummuleerd worden. Aankopen van de deelnemende producten en andere kansen om bepaalde niveaus in het Programma te halen, zullen op de Website of via andere media (bv. marketingcommunicatie, sociale media, enz.) gedeeld worden. De bijzonderheden van elke aankoop van een deelnemend product uit het Programma zal op de Website gepubliceerd worden en deze bijzonderheden zullen een aanvulling op onderhavige Algemene Voorwaarden zijn. Meer informatie over bepaalde niveaus van het Programma kan gevonden worden onder de FAQ (cf. help.edgardcooper.com).

2.1. Klanten die zich voor het Programma willen registreren kunnen dit enkel door de Website te bezoeken en, zoals vermeld op de Website, eerst een online Edgard & Cooper account (het “Account”) aan te maken. Elke Klant dient 18 jaar of ouder te zijn om aan het Programma te kunnen deelnemen en zich via een Edgard & Cooper Account aan te melden. Alle Klanten met een Account worden automatisch in het Programma opgenomen.

2.2. De Klant dient zijn of haar e-mailadres in te voeren en een paswoord aan te maken om aan het Programma te kunnen deelnemen. De Klant kan ook zijn of haar naam, postadres, geboortedatum en telefoonnummer delen, maar deze informatie is optioneel en kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden of mailinglists. De Klant heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie op de Website en in het Account bij te werken, alsook om zijn of haar persoonlijke informatie te verwijderen. Door de aanmaak van een Account op de Website stemt de Klant in met onderhavige Algemene Voorwaarden. Tenzij expliciet anders vermeld, is een effectieve aankoop niet nodig om zich voor het Programma te registreren. Een Klant die een Account heeft, wordt een “Lid” genoemd.

2.3. Elk Account die in het Programma opgenomen wordt, kan enkel aan één e-mailadres en één individuele Klant gelinkt zijn. Bij geschil over het eigenaarschap van het Account, zal de Klant geacht worden de gemachtigde eigenaar te zijn van het Account en bijgevolg van het e-mailadres waarmee het Account aangemaakt werd. In onderhavige Algemene Voorwaarden staat de “gemachtigde eigenaar van het Account” voor de natuurlijke persoon die aan het ingevoerde e-mailadres toegewezen is door een internetprovider, een online serviceprovider of andere organisatie (bv. vennootschap, onderwijsinstelling, enz.) die verantwoordelijk is voor het toekennen van e-mailadressen voor het domein dat aan het ingevoerde e-mailadres gelinkt is. Het lidmaatschap tot het Programma leidt geenszins tot enige rechten of voordelen in het programma van andere wederverkopers van Edgard & Cooper. Ons Programma is enkel van toepassing op klanten van de Edgard & Cooper Website en maakt geen deel uit van enige contractuele relatie of vormt geen ander contractueel voordeel. Beloningen in de vorm van een kortingscode kunnen bijgevolg enkel op de Website gebruikt worden.

3. “Aaitjes” en beloningen

De Klant verdient zogenaamde “Aaitjes” (punten) door “Uitdagingen” te voltooien en online producten van Edgard & Cooper aan te kopen. Het Programma bestaat uit 4 “Levels” waarin u Uitdagingen tot een goed einde kan brengen. De Klant dient een bepaald aantal Aaitjes te verzamelen om een bepaald level te voltooien en naar het volgend level door te gaan: Level 1 – minstens 25 Aaitjes nodig; Level 2 – minstens 25 Aaitjes nodig; Level 3 – minstens 25 Aaitjes nodig; Level 4 - minstens 25 Aaitjes nodig.

Zodra een Lid level 4 voltooid heeft, bereikt hij of zij het zogenaamde “Eindlevel”. Op dit Eindlevel zal een Lid steeds in level 4 blijven, maar kan hij of zij nog steeds Aaitjes verdienen met elke nieuwe bestelling. Een Lid dient dan nog steeds 40 Aaitjes te verzamelen om recht te hebben op een volgende beloning. Dit proces dat vanaf het Eindlevel ingezet wordt, zal opnieuw en opnieuw herhaald worden tot er hogere niveaus in het Programma voorzien worden.

Wanneer een Lid een level van het Programma voltooid heeft, krijg hij of zij de mogelijkheid om zijn of haar gespaarde Aaitjes voor een bepaalde beloning te verzilveren. Er zijn drie soorten beloningen: “Verzilveren voor een korting”, “Plant een boom” of “Schenk aan een goed doel”. Zie artikelen 4, 5 en 6 hieronder voor meer informatie over deze beloningen. De Aaitjes zullen vervallen wanneer de Account gedurende twaalf maanden niet gebruikt wordt (d.w.z. indien er geen nieuwe aankoop gedaan werd of bestelling geplaatst werd). Een Lid kan ervoor kiezen om slechts één beloning te kiezen telkens wanneer hij of zij een level in het Programma voltooit. De beloningen kunnen na verzilvering niet meer gewijzigd worden.

Beloningen, voordelen en/of punten die via het Programma verdiend worden, hebben geen geldwaarde, zijn niet overdraagbaar (naar derden of andere platformen) en u heeft geen eigendomsrechten in of ten overstaan van beloningen of andere voordelen van het Programma. De punten die op uw Account geregistreerd staan, zullen verminderd of opnieuw aangevuld worden indien een deel van of de volledige aankoop geretourneerd of geannuleerd wordt of indien het krediet verkregen werd door frauduleuze of andere activiteiten die onderhavige Algemene Voorwaarden schenden. Edgard & Cooper is niet verantwoordelijk voor beloningen, voordelen en/of punten die verloren gaan of verzilverd worden omwille van frauduleuze activiteiten en heeft het recht om de toekenning van enige beloning in het geval van fraude of contractbreuk vanwege de Klant te weigeren. De verkoop, ruil, overdracht of toekenning van enige beloningen of voordelen die via het Programma aangeboden worden aan derden en dit zonder het medeweten en buiten de wil van Edgard & Cooper, wordt uitdrukkelijk verboden.

Indient de Klant vermoedt dat een aankoop of andere activiteit niet correct aan zijn of haar Account toegekend werd, kan de Klant de klantendienst van Edgard & Cooper contacteren via help@edgardcooper.com of door een berichtje te sturen via de chatfunctie op onze Website en dit binnen een periode van 45 dagen na de datum van de aankoop of de bestelling door alle relevante gegevens van de Account mee te delen. Edgard & Cooper is niet verantwoordelijk voor de laattijdige kennisgeving van het feit dat aankopen of bepaalde activiteiten onder het Programma niet aan een Account toegekend werden.

4. Kortingen

Beloningen in de vorm van een korting kunnen via de Website verzilverd worden bij uw volgende online aankoop bij Edgard & Cooper. U dient de korting in de winkelwagen van uw bestelling te verzilveren. Kortingen zijn niet ruilbaar voor cash noch gelijk aan cash en kunnen niet met andere promoties of contractuele voordelen gecumuleerd worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Er kunnen geen wijzigingen aan vorige aankopen gemaakt worden. Een beloning in de vorm van een korting is een niet-overdraagbaar aanbod dat Edgard & Cooper op eigen initiatief en op eender welk moment kan wijzigen of beëindigen. Leden kunnen slechts één korting per aankoop/bestelling verzilveren. Een korting kan aan een minimale en/of maximale bestelwaarde gelinkt worden. De bestelwaarde is de som van alle producten exclusief de verzendkosten.

5. Plant een boom

Edgard & Cooper blijft werken aan de afname van haar koolstofvoetafdruk. Beloningen in de vorm van het concept “Plant een boom”, worden onmiddellijk verzilverd. Edgard & Cooper heeft zich ertoe verbonden om bij elke verzilvering in de vorm van “Plant een boom” ook effectief een boom te planten. Een beloning in de vorm van een boom is niet-overdraagbaar noch kan deze gewijzigd worden. Bomen zijn niet ruilbaar voor cash noch gelijk aan cash. De keuze voor de timing van het planten van de boom ligt volledig bij Edgard & Cooper. De voortgang en updates kunnen gevolgd worden op de Company Forest website (The Edgard & Cooper Forest). Edgard & Cooper werkt samen met Tree-nation. Tree-Nation staat ons toe om wereldwijd bomen te planten. We voorzien u hierbij van de algemene informatie van Tree-Nation, in overeenstemming met artikel 10 van Act 34/2002 van 11 juli 2002 inzake informatie maatschappelijke diensten en online handel: Eigenaar: Neovee Solutions, S.L., vennootschapszetel: Calle Zamora 46, 4º 4ª, 08005 Barcelona, Spanje, btw-nummer: B64201965, e-mail: contactus@tree-nation.com, telefoon: +34 931620033. Edgard & Cooper is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-uitvoering van de beloningen door externe omstandigheden, derden, overmacht of enige wijziging in de wetgeving.

6. Schenking aan een goed doel

Edgard & Cooper wil hun samenwerking met de Dog Care Clinic in Sri Lanka voortzetten en zo de zorg voor zwerfhanden ondersteunen. Beloningen in de vorm van een maaltijd worden onmiddellijk verzilverd. Edgard & Cooper heeft zich ertoe verbonden om per verzilverde “Maaltijd”-beloning een extra bijdrage aan het Dog Care Clinic in Sri Lanka te schenken. Schenkingen worden maandelijks overgeschreven via een eenmalige storting. Leden zullen onze attesten hiervan kunnen raadplegen. Een beloning in de vorm van een maaltijd is niet-overdraagbaar noch kan deze gewijzigd worden. De voortgang kan gevolgd worden op onze pagina inzake goede doelen en is afhankelijk van onze samenwerking met de Dog Care Clinic in Sri Lanka.

7. Wijziging, beëindiging en/of uitsluiting

Edgard & Cooper kan, op eigen initiatief, de regels, reglementering, voordelen of criteria van het lidmaatschap aanpassen, wijzigen of inperken (met inbegrip van de toekenning te allen tijde van haar verplichtingen ten aanzien van Klanten – in dit geval leden onder het Programma - aan een andere persoon of entiteit, en dit zonder verhaal) of kan het Programma op eender welk moment beëindigen door dergelijke wijzigingen op de Edgard & Cooper Website te publiceren of door enige wijzigingen te communiceren via de contactgegevens die het Lid bij de aanmaak van zijn of haar Account gedeeld heeft.

Edgard & Cooper behoudt zich het recht voor om zonder enige motivatie Klanten uit het Programma te zetten. Enig misbruik van het Programma of nalatigheid om de voorwaarden van het Programma (inclusief de Algemene Voorwaarden) na te leven, het gebrek aan aankopen of bestellingen onder het Programma gedurende meer dan 24 maanden, enig bedrog of gedrag dat schade toebrengt aan de belangen van Edgard & Cooper, kan leiden tot een uitsluiting uit het Programma of kan de criteria voor enige verdere deelname in het Programma beïnvloeden. Lidmaatschappen en Accounts zijn niet-overdraagbaar en aankopen onder het lidmaatschap dienen door het Lid zelf geplaatst te worden. Indien een lidmaatschap ingetrokken wordt of op een andere manier beëindigd wordt, zullen enige punten in uw Account ongeldig en waardeloos worden.

8. Copyright

Alle vormgeving, tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, foto’s, geluidsfragmenten, alsook de keuze en de opstelling ervan, en alle in eigen beheer ontwikkelde software, is de eigendom van Edgard & Cooper en valt onder het copyright van Edgard & Cooper. Alle inhoud van het Programma is de exclusieve eigendom van Edgard & Cooper en beschermd door internationale wetten inzake copyright. Enig gebruik van materiaal uit het Programma, alsook de reproductie, wijziging, verspreiding, herpublicatie, overdracht, weergave of uitvoering ervan – zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Edgard & Cooper – is strikt verboden.

9. Verbreking

De Contractuele relatie tussen Edgard & Cooper en een Klant, enige gebruiker van de Website, een Lid of enige andere individuele contractuele partij van onderhavige Algemene Voorwaarden kan door Edgard & Cooper op eender welk moment, omwille van eender welke reden en zonder enige voorafgaande kennisgeving verbroken worden. De bepalingen met betrekking tot de copyrights, handelsmerk, vrijwaring, beperking van aansprakelijkheid, schadevergoeding en varia, zullen na de beëindiging van de Contractuele relatie van kracht blijven. De aansprakelijkheid van Edgard & Cooper onder de Algemene Voorwaarden van het Programma kan maximaal 250,00 euro bedragen. Edgard & Cooper zal enkel aansprakelijk zijn voor ernstige nalatigheid of opzettelijke fraude, en zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade.

10. Kennisgeving

Edgard & Cooper kan enige kennisgeving aan de Klant, gebruiker of Lid via e-mail sturen, op de Website publiceren of op een andere betrouwbare manier naar het aan Edgard & Cooper bezorgde postadres versturen.

11. Gebruik van de Website

Enige vorm van intimidatie op de Website, inclusief via e-mail, chat of door het gebruik van obscene of beledigende taal, is strikt verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden. Onwettige imitatie van anderen, met inbegrip van Edgard & Cooper zelf of enige ander vergunde werknemer, verkoper of vertegenwoordiger, alsook ander leden of gebruikers op de Website, is verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden. Een gebruiker van de Website mag op de Website geen inhoud uploaden, verspreiden of op enige andere manier publiceren die lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend is, de privacy of publiciteitsrechten schendt, onrechtmatig, illegaal of op enige andere manier verwerpelijk is en een misdrijf kan uitmaken of er aanleiding toe geven, inbreuk doet op de rechten van enige partij of die op een ander manier tot aansprakelijkheid kan leiden of enige wet kan overtreden. U mag geen commerciële inhoud op de Website uploaden of de Website gebruiken om derden uit te nodigen om lid van een andere online handelsdienst of andere organisatie te worden. Edgard & Cooper behoudt alle recht voor om naar eigen goeddunken schadevergoeding te eisen wanneer een gebruiker onderhavige bepaling schendt.

12. Links naar derden

Edgard & Cooper kan ervoor kiezen om – als meerwaarde voor hun bezoekers – links naar derden beschikbaar te stellen. Hoewel deze derde partij een verwante onderneming kan zijn, heeft Edgard & Cooper echter geen controle over deze websites, ze hanteren hun eigen beleid inzake privacy en gegevensverwerking en bijgevolg kan Edgard & Cooper niet aansprakelijk gehouden worden voor enige overdracht van gegevens na gebruik van deze links. Deze links naar andere websites staan er enkel voor het gemak van de bezoeker en bijgevolg kan de bezoeker deze volledig op zijn of haar eigen risico raadplegen. Edgard & Cooper streeft er desalniettemin altijd naar om de integriteit van haar Website en de links op deze Website te beschermen en vraagt daarom feedback over niet enkel haar eigen Website, maar ook deze links naar derden (ook indien een bepaalde link niet werkt). Onregelmatigheden kunnen gemeld worden via het e-mailadres help@edgardcooper.com.

III. Algemene voorwaarden van lidmaatschapsprogramma (abonnement). Laatste update: mei 2022

Door de optie “Schrijf u in en bespaar 5%” aan te vinken, aanvaardt u de algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) voor ons lidmaatschapsprogramma. De Algemene voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en 4Healthy Pets NV. Gelieve rekening te houden met het feit dat uw gebruik van de Website edgardcooper.com onder onze algemene gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid valt, alsook onder alle andere toepasbare voorwaarden, restricties en vereisten onder de Website edgardcooper.com, welke op hun beurt (in elke gewijzigde update) in onderhavige Algemene voorwaarden opgenomen worden. Gelieve deze Algemene voorwaarden grondig te lezen.

Het abonnement is van onbepaalde duur, er is geen minimumafname of minimumduur vereist, en het abonnement kan dus op elk moment stopgezet worden via de accountspagina 'Mijn abonnement'.

Voordelen

Wanneer u (een) product(e) op edgardcooper.com koopt en zich voor ons lidmaatschapsprogramma registreert, kiest u voor een periodieke verzendingen van dergelijke producten en kan u selecteren hoe vaak u wilt dat uw product(en) naar u verzonden worden. U kan uw periodiek leveringsschema op elk moment wijzigen (inclusief naar een eenmalige levering), alsook uw leveringsadres, betaalmethode en producten in het programma. U zal bovendien 5% besparen op onze standaardprijzen.

Edgard & Cooper behoudt het recht voor om op elk moment de lidmaatschapsvoordelen naar eigen goeddunken te wijzigen, met inbegrip van de kortingen en de criteria die gebruikt worden om de kortingen te bepalen. Edgard & Cooper mag echter de prijs van uw volgende verzending niet wijzigen nadat u reeds een bestelling onder onderhavige Algemene voorwaarden geplaatst heeft. Wanneer u voor periodieke leveringen kiest, kunnen bepaalde aanbiedingen na verloop van tijd veranderen (bijvoorbeeld de prijs, de belastingen, de beschikbaarheid, de verzendkosten). De lidmaatschappen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Meldingen; Automatische bestelling; Wijzigen of annuleren van een bestelling

Wanneer u uw eerste bestelling van een product plaatst en hierbij zich voor ons lidmaatschapsprogramma inschrijft, zal u de melding ontvangen dat uw lidmaatschap aangemaakt werd en dat uw eerste bestelling verwerkt zal worden. Uw eerste bestelling zal onmiddellijk verwerkt worden en uw geselecteerde betaalmethode zal geactiveerd worden zodra de bestelling geplaatst is. Uw lidmaatschap zal hierna automatisch voor de plaatsing van een nieuwe bestelling zorgen, in overeenstemming met de door u geselecteerde verzendschema, en dit totdat u deze keuze annuleert.

Voor periodieke bestellingen van producten in ons lidmaatschapsprogramma, zal u 9 dagen voor de verzenddatum van uw volgende bestelling een e-mail ontvangen waarin u aan uw komende verzending herinnerd wordt. U kan uw bestelling tot 7 dagen voor uw volgende verzenddatum wijzigen of annuleren, wat betekent dat de inhoud qua producten dus voor elke zending anders kan zijn. Indien u de bestelling niet 7 dagen voor uw volgende verzenddatum annuleert, zal uw bestelling verwerkt worden en zal er een betaling klaargezet worden via de betaalmethode die u bij aanmaak geselecteerd heeft. U dient ons niet te contacteren of enige informatie online bij te werken wanneer u ziet dat deze betaling in wacht staat.

Betalingstoestemmingen & lasten

Wanneer u zich via ons lidmaatschapsprogramma registreert voor doorlopende verzendingen, zal u uitdrukkelijk moeten instemmen met het feit dat wij de betalingen hiervoor op regelmatige basis via uw gekozen betaalmethode klaar zullen zetten, alsook akkoord gaan met het aangerekende bedrag dat op de hieronder omschreven wijze vastgelegd zal worden. Edgard & Cooper zal zonder uw voorafgaande toestemming periodieke lasten (bv. maandelijks) heffen op uw geselecteerde betaalmethode tot op het moment dat u ons een voorafgaande kennisgeving bezorgt dat u de betaalmethode wenst te annuleren of wijzigen. 7 dagen voor de aangeduide leveringsdatum zal uw bestelling verwerkt worden en zal er een betaalverzoek via uw geselecteerde betaalmethode ingediend worden. Van zodra uw bestelling verwerkt is, zal uw betaalmethode om de betaling van het overeengekomen bedrag gevraagd worden. Een betaalverzoek is geen effectieve betaling, als er bijvoorbeeld op 1 januari een betaalverzoek van 49 dollar ingediend wordt en er via uw betaalmethode op 2 januari – de datum van uw verzending – 49 dollar effectief aangerekend wordt, zal u op uw overzicht enkel een afrekening van 49 dollar op 2 januari vermeld zien staan. Een betaalverzoek kan mogelijks impact hebben op het bedrag van uw resterende beschikbare krediet onder de door u gekozen betaalmethode.

Betaling – Vernieuwing – Annulering

Het betaalverzoek voor elke bestelling onder het lidmaatschapsprogramma zal gebeuren via de betaalmethode die bij aanmaak van uw lidmaatschap gebruikt werd of die u ons op een andere manier bezorgd heeft. Indien we uw bestelling niet via de door u gebruikte betaalmethode konden voltooien, zullen we u hierover in kennis stellen en u de mogelijkheid geven om een andere betaalmethode aan uw Account toe te voegen.

Uw inschrijving blijft gelden totdat u deze annuleert. U kan deze op elk moment annuleren via “Mijn abonnement” onder “Mijn account”.

Wijzigingen in de overeenkomst

We kunnen, op eigen initiatief en naar eigen goeddunken, onderhavige Algemene Voorwaarden (met inbegrip van alle toepasbare voorwaarden, restricties en vereisten op de Website edgardcooper.com) wijzigen en dit zonder enige voorafgaande kennisgeving. Indien enige wijziging aan onderhavige Algemene voorwaarden als zijnde ongeldig, nietig of om eender welke reden niet-afdwingbaar beoordeeld wordt, is deze wijziging scheidbaar en beïnvloedt deze geenszins de geldigheid en afdwingbaarheid van enige resterende wijzigingen of voorwaarden. Uw onafgebroken deelname na wijziging van deze Algemene voorwaarden, maakt de aanvaarding van de wijzigingen uit. Indien u niet met deze wijzigingen akkoord kan gaan, dient u uw lidmaatschap op te zeggen.

Bijkomende algemene voorwaarden

We kunnen, op eigen initiatief en naar eigen goeddunken, uw lidmaatschap beëindigen en dit op elk moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving. Indien we tot deze beëindiging overgaan, zal u enkel gefactureerd worden voor de bestellingen die reeds naar uw leveringsadres verzonden werden. Uw deelname aan het lidmaatschapsprogramma is persoonlijk en deze noch de voordelen ervan mogen zonder onze toestemming in geen geval aan derden toegewezen of overgedragen worden.

Deze website is eigendom van 4 HEALTHY PETS NV.

Contactgegevens

4 HEALTHY PETS NV/SA
Spinnerijstraat 101/0023,
8500 Kortrijk
België

Tel: +32 2 313 32 32
E-mail: hello@edgardcooper.com

Btw-nummer: BE 0550 614 263

Indien de Klant een geschil wenst op te lossen kan er rechtstreeks contact met ons opgenomen worden of gebruik gemaakt worden van de ODR (Online Dispute Resolution-platform, opgericht door de Europese Commissie). Dit platform kan gebruikt worden voor de beslechting van geschillen. Een geschil opnemen met de ODR kan via http://ec.europa.eu/odr, het emailadres dat ingevuld moet worden als contactinformatie van Edgard & Cooper is hello@edgardcooper.com.

Door deze Website te bezoeken en te gebruiken, gaat u expliciet akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

IV. Privacybeleid

4 HEALTHY PETS NV, de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens, verbindt zich ertoe om de privacy van de persoonlijke gegevens naar haar best vermogen te beschermen door middel van technische veiligheidsmaatregelen en een degelijk veiligheidsbeleid voor haar werknemers.

Alhoewel de meeste informatie op deze Website beschikbaar is zonder de invoer van persoonlijke informatie, bestaat de kans dat de gebruiker gevraagd zal worden om persoonlijke informatie te geven. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt verbonden zijn aan de diensten van 4 HEALTHY PETS NV. De gebruiker heeft op elk moment het recht om, zonder kosten en op verzoek, bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden. Hij of zij dient hiervoor contact op te nemen met 4 HEALTHY PETS NV op het postadres Spinnerijstraat 101/0023, 8500 Kortrijk, Belgium of via hello@edgardcooper.com.

Uw persoonlijke informatie zal nooit aan derden doorgegeven worden.

De gebruiker heeft het wettelijk recht om zijn of haar persoonlijke gegevens te controleren en zelfs te verbeteren. Als u uw identiteit aantoont (een kopie van uw identiteitskaart), kan u een schriftelijke, van datum voorziene en ondertekende aanvraag indienen bij 4 HEALTHY PETS NV, Spinnerijstraat 101/0023, 8500 Kortrijk of via hello@edgardcooper.com om een gratis schriftelijk overzicht te krijgen van uw persoonlijke gegevens. Indien nodig, kan u ook vragen om de gegevens die niet correct, onvolledig of onzeker zijn te wijzigen.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens uw bezoek aan de Website, zouden er cookies op de hard drive van uw computer bewaard kunnen worden met als enige doel het aanpassen van onze Website aan de noden van de terugkerende bezoeker. De kleine bestanden of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van onze bezoekers op andere websites te monitoren.

Webbrowsers zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® staan u toe om het gebruik van cookies te blokkeren. Zo zal u een waarschuwing zien verschijnen telkens wanneer er een cookie geïnstalleerd wordt. U kan in uw instellingen ook selecteren dat de cookies achteraf van uw hard drive gewist worden. U vindt hierover meer informatie in de helpfunctie van uw webbrowser.

Google Analytics

Deze Website gebruikt Google Analytics, een door Google Inc. (“Google”) aangeboden dienst die het wereldwijde web analyseert. Google Analytics gebruikt cookies om de Website te helpen bij de analyse van het gebruik van de Website door de bezoekers. De informatie over uw gebruik van de Website (inclusief uw IPP-adres) die door deze cookie gegenereerd wordt, wordt aan Google overgemaakt die het op haar beurt op hun servers in de Verenigde Staten bewaart. Google gebruikt deze informatie om (i) te monitoren hoe u de Website gebruikt, (ii) verslagen te maken over de bezoeken aan de Website voor websitebeheerders en (iii) andere diensten te bieden rond activiteiten op de website en het internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden bezorgen wanneer Google hier wettelijk toe verplicht is of wanneer deze derde partij de informatie namens Google verwerkt. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere informatie die ze in het bezit heeft. U kan het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw browser aan te passen. Indien u hiervoor kiest, zal u waarschijnlijk niet alle mogelijkheden van de Website kunnen gebruiken. Door uw bezoek aan de Website gaat u ermee akkoord dat uw informatie door Google op bovenstaande manier en voor bovenstaande doeleinden verwerkt wordt.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud, handelsmerken, logo’s, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, enz. van de Website worden door de intellectuele eigendomsrechten beschermd en zijn eigendom van 4 HEALTHY PETS NV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet beschouwd worden als persoonlijk, professioneel of juridisch advies voor de gebruiker. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u altijd contact opnemen met 4 HEALTHY PETS NV.

4 HEALTHY PETS NV doet er alles aan opdat de informatie op deze Website volledig, correct, accuraat en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen, kunnen er in de informatie fouten voorkomen. Indien de beschikbare informatie fouten zou bevatten of indien bepaalde informatie ontbreekt, zal 4 HEALTHY PETS NV er alles aan doen om dit zo spoedig mogelijk recht te zetten. 4 HEALTHY PETS NV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze Website. Indien u enige onjuistheden in de informatie op deze Website zou opmerken, kan u de webmaster contacteren.

De inhoud van deze Website (inclusief de links) kan op elk moment en zonder enige aankondiging of kennisgeving gewijzigd, aangepast of vervolledigd worden. 4 HEALTHY PETS NV geeft geen garanties over de werking van de Website en kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor enig gebrek of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website, noch voor enige schade, direct of indirect, die voortkomt uit het bezoek aan of het gebruik van de Website.

4 HEALTHY PETS NV kan in geen geval of jegens niemand, op een directe of indirecte of enige andere manier, aansprakelijk gehouden worden voor schade die voortkomt uit het gebruik van deze Website of enige andere website, noch uit het gebruik van links of hyperlinks noch – zonder enige restrictie – het verlies, de werkonderbrekingen, de schade aan software of andere data op het computersysteem, hardware, of andere eigendommen van de gebruiker.

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of partners, of kan indirect naar deze verwijzen. De publicatie van enige links naar andere websites of andere pagina’s bewijst op geen enkele manier dat we de inhoud ervan impliciet goedkeuren.

4 HEALTHY PETS NV verklaart hierbij uitdrukkelijk dat we geen toezicht hebben op de inhoud of enige andere functies op deze Website en we kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud en de functies van de Website, noch voor de schade die het gebruik ervan zou kunnen veroorzaken.

Toepasbare wet en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze Website. In geval van een geschil zullen enkel de rechtbanken van België, Kortrijk, bevoegd zijn.

Was dit een antwoord op uw vraag?